Sep 10, 2012

Lego cake for Ninja Shailan

lego shailan

Lego shailan

Cake berbentuk mainan Lego, diorder Usha :)
Cake ni untuk birthday Shailan ke 6 tahun.
Terimakasih Usha, kakak Usha sekeluarga :)

No comments: